2024/25-PŘIJATÉ DĚTI

Mateřská škola,  Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště, 734 426 421

       V Uherském Brodě 27. 5.2024

        Čj. MŠ – 156/2024       

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Zástupce statutárního orgánu Mgr. Pavlína Rachůnková, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště, rozhodla podle ustanovení §34, §165 odst. 2 písmeno b), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:

Děti s registračním číslem:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17,18, 19, 20,

jsou přijaty.

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště od 1. září 2024

Zároveň se stanovuje zkušební pobyt dítěte v mateřské škole, a to v délce 3 měsíců.

Odůvodnění

Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě podávání žádostí ve dnech 2.května až 16. května 2024 prostřednictvím zákonného zástupce. Vzhledem k tomu, že žádosti vyhovují kritériím mateřské školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, rozhodla zástupkyně mateřské školy o přijetí výše uvedených dětí k předškolnímu vzdělávání.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění, podáním učiněným u ředitelky mateřské školy. Rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.                                                                  

Datum vyvěšení:        27. 5. 2024

Datum sejmutí:          10. 6. 2024

Nabití právní moci:    10. 6. 2024

Mgr. Pavlína Rachůnková

Zástupce statutárního orgánu